KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • archiwizacja dokumentów;
 • rozliczenia roczne;
 • wyprowadzanie zaległości.

KADRY

 • sporządzanie i prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • sporządzanie list płac (wraz ze specyfikacją i paskami dla pracowników),
 • zaświadczenia dla pracowników,
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • wyliczenie wynagrodzeń za czas choroby,
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R oraz deklaracji PIT-11,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.

ZUS

 • sporządzanie druków rejestracyjnych płatnika składek oraz osób podlegających do ubezpieczeń,
 • prowadzenie rozliczeń miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • przekazywanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej do ZUS,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne fundusze,
 • wypełnianie wniosków do zasiłków,
 • sporządzanie korekt.