Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • archiwizacja dokumentów;
 • rozliczenia roczne;
 • wyprowadzanie zaległości.